pl
en
Zaloguj / Zarejestruj
0
WYSZUKAJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI


 


1.         Administratorem danych osobowych zbieranych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, za pośrednictwem stron internetowych wchodzących w skład Portalu tj. www.KartaTurysty.pl, www.touristcard.pl www.sklep.KartaTurysty.pl, oraz www.shop.TouristCard.pl jest Centrum Promocji Turystyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ul. Modlińskiej 61, NIP 5242809771, zwana w dalszej części Administratorem.


2.         Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w zgodzie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w Internecie, a zwłaszcza z art. 6 ust.1 lit. f) z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - „RODO”.


3.         Administrator chroni przede wszystkim bezpieczeństwo udostępnionych mu danych, przed dostępem osób nieupoważnionych. W tym celu, zostały wdrożone środki o charakterze technicznym oraz organizacyjnym.


4.         Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:


o     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby świadczenia usług przez Portal;


o     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;


o     art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione wymogi Administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów.


5.         W  oparciu o podstawy przetwarzania danych osobowych wymienione w pkt. 4 Portal będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe w następujących celach:


o     w celu świadczenia usług, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji dyspozycji Użytkowników oraz zawarcia umów;


o     w celu przestrzegania przez Portal przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych;


o     w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w celu marketingu produktów i usług Portalu.


6.         Podmioty wskazane w pkt. 1, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w regulaminie poprzez jego akceptację przy tworzeniu Konta. W imieniu Użytkownika, który ukończył 13, ale nie ukończył 18 lat, a także osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w/w zgoda musi zostać potwierdzona przez opiekuna prawnego lub kuratora, o czym mowa w § 2 pkt. 1 Regulaminu.


7.         Oprócz danych podmiotów wskazanych w pkt. 1, Partnerzy mają możliwość wprowadzenia do Portalu danych swoich pracowników i współpracowników w ramach tworzenia Subkont. W odniesieniu do tych danych Administratorami danych osobowych, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, są Partnerzy. W tym zakresie Partnerów obciąża obowiązek zapewnienia zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.


8.         W ramach Portalu dane osobowe zbierane są bezpośrednio od jego Użytkowników do których zalicza się:


o     Turystów i Kupujących,


o     Partnerów i Sprzedających – będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej,


o     Przedstawicieli Partnerów - osoby reprezentujące Partnerów i działające w ich imieniu na Portalu.


9.         Korzystanie z usług Portalu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zakresie określonym w Regulaminie.


10.     Dane  Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania przez Administratora. Profilowanie polega na automatycznej (przez system informatyczny) analizie i prognozowaniu zainteresowania Użytkowników usługami oferowanymi przez Firmy na podstawie podanych pomiarów zachowania Konsumenta na Portalu.


11.     Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownicy mogą je realizować poprzez logowanie się na swoje Konta, a także kontakt z Administratorem, celem uzyskania stosownych informacji lub złożenia oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych. Po zalogowaniu się na Konto użytkownik może w szczególności dokonać zmiany wprowadzonych danych.


12.     Portal przewiduje możliwość udzielenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie przekazanych danych osobowych, na etapie tworzenia Konta oraz zakupu, w celach marketingowych przez: Administratora, Partnerów oraz inne podmioty, którym dane osobowe będą mogły być przekazane w tym celu. Udzielenie tej zgody jest równoznaczne z udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 


13.     W trakcie opłacania usług dostępnych w Portalu należy ponadto, wskazać dane niezbędne do przeprowadzenia płatności. Zakres tych danych określa regulamin pośrednika wskazanego w § 1 pkt. 22 Regulaminu. 


14.     Usunąć Konto – jest równoznaczne z usunięciem powiązanych z nim Danych Osobowych. 


15.     Usunięcie danych osobowych z bazy danych Administratora następuje poprzez złożenie mu stosownego oświadczenia. Dla swej skuteczności musi ono zostać złożone w sposób umożliwiający weryfikację składającego, tj. np. poprzez powiązany z Kontem adres e-mail. Konto i powiązane z nim dane zostaną usunięte z bazy danych osobowych Portalu w terminie 14 dni od dnia otrzymania i weryfikacji wiadomości.


16.     Administrator lub Podmioty przetwarzające podczas pozyskiwania danych osobowych Użytkowników realizują obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 pkt. 1 i 2 RODO.


17.     Jeżeli danych osobowych, o których mowa w poprzednim punkcie, nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą Administrator realizuje obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 14 pkt. 1 i 2 RODO:


a.         w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;


b.         jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub


c.          jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.


18.     Portal korzysta z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania niektórych funkcji np. zapamiętania danych logowania użytkownika. Korzystanie z Portalu obwarowane jest wyrażeniem zgody na przechowywanie tych plików w systemie teleinformatycznym Użytkownika. Informacje o ewentualnym wyłączeniu możliwości przechowywania tych informacji dostępna jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl. Zmiana ustawień zgodnie ze wskazówkami zawartymi w linku może się wiązać z nieprawidłowym działaniem niektórych elementów Portalu.


19.     Informacje zawarte w logach systemowych tworzonych na serwerach Portalu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Są one wykorzystywane w celach technicznych, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji, a także personalizacji funkcjonalności Portalu ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwarki. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym także w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania, innego działania na jego szkodę lub naruszenia przepisów prawa.


 


Kontakt

Obserwuj nas